Algemene voorwaarden

De “kleine” letters. Hier vind je alle details die ons partnerschap soepel laten verlopen.

1. Definities

 1. “Beeldfanaat”: Beeldfanaat verwijst naar het content bedrijf dat beeldgerelateerde diensten en producten aanbiedt via zijn website en andere kanalen.
 2. “Content”: Content omvat alle creatieve werken, inclusief maar niet beperkt tot fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 van de Auteurswet 1912 (Aw), evenals andere werken die met bedoelde content op één lijn kunnen worden gesteld.
 3. “Maker” of “Content Creator”: De gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW die creatieve werken creëert en aanbiedt via het Beeldfanaat-platform.
 4. “Gebruiker” of “Wederpartij”: Een persoon of entiteit die de diensten en producten van Beeldfanaat gebruikt of wenst te gebruiken, inclusief het gebruik van content.

2. Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Beeldfanaat en Gebruikers, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk afgeweken.

3. Vergoeding

 1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Beeldfanaat eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, rekening houdend met het beoogde gebruik van de content.
 2. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk worden door de Gebruiker vergoed.

4. Factuur & betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij niet-tijdige betaling is de Gebruiker de wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
 3. Bij verzuim of tekortkoming in nakoming van verplichtingen komen alle kosten voor het verkrijgen van voldoening voor rekening van de Gebruiker.

5. Klachten

 1. Klachten over geleverd werk dienen binnen tien werkdagen na levering schriftelijk/per mail aan Beeldfanaat te worden gemeld.
 2. Beeldfanaat heeft het recht om binnen redelijke termijn goed werk te leveren bij afgekeurd werk, tenzij dit onevenredige schade voor de Gebruiker zou
  veroorzaken.

6. Opdracht

 1. De Gebruiker geeft specifieke wensen schriftelijk door aan Beeldfanaat vóór aanvang van de opdracht.
 2. Beeldfanaat voert de opdracht uit met technisch en creatief inzicht en tracht te voldoen aan specifieke wensen van de Gebruiker.
 3. De opdracht is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 4. Wijzigingen in de opdracht door de Gebruiker komen voor rekening van de Gebruiker en vereisen een aparte offerte voor meerkosten.

7. Levering

 1. Bestanden worden geleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.

8. Overmacht

 1. Beeldfanaat is niet aansprakelijk voor niet-nakoming door overmacht.
 2. Onder overmacht vallen onvoorziene externe oorzaken, inclusief ziekte en arbeidsongeschiktheid.

9. Auteursrecht & licentie

 1. Het auteursrecht op creatieve werken berust bij Beeldfanaat.
 2. Toestemming voor gebruik van content wordt schriftelijk verleend in overeenstemming met de omschrijving in de offerte en/of de
  opdrachtbevestiging.

10. Inbreuk op auteursrecht

 1. Elk ongeautoriseerd gebruik van content wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van Beeldfanaat.
 2. Bij inbreuk heeft Beeldfanaat recht op een vergoeding.

11. Naamsvermelding & persoonlijkheidsrechten

 1. De naam van Beeldfanaat moet bij gebruikt werk duidelijk worden vermeld.
 2. Persoonlijkheidsrechten van Beeldfanaat worden in acht genomen

12. Aansprakelijkheid & rechten van derden

 1. Beeldfanaat is bevoegd deze voorwaarden aan te gaan en licenties te verlenen.
 2. Beeldfanaat is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet.
 3. Aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

13. Faillissement/surseance

 1. Beeldfanaat en de Gebruiker hebben het recht de overeenkomst te beëindigen bij faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
TOP